Webinář Změna paradigmatuDne 4. 12. 2020 měl pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR proběhnout odborný webinář s názvem Změna paradigmatu – lekce získané z pandemie koronaviru a z posledních 50 let, týkající se reformy péče o duševní zdraví. Na webináři měli vystoupit mezinárodně respektovaní odborníci, z nichž jeden (Roberto Mezzina) je dlouholetým spolupracovníkem Světové zdravotnické organizace (WHO) a také členem zahraničního expertního týmu tuzemské reformy péče o duševní zdraví. Ministerstvo nicméně konání webináře pozastavilo na žádost Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) s tím, že obsah webináře musí projednat Odborná rada pro odbornou garanci strategie reformy psychiatrické péče.

Podle Psychiatrické společnosti organizování tohoto webináře pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR může „zásadně narušit důvěru laické a odborné veřejnosti ve smysl reformy, ohrozit dosavadní koncensus ohledně jejich cílů a zpochybnit tak vše, čeho se v této oblasti v posledních letech podařilo dosáhnout“. Zveřejněný program webináře pak podle PS ČLS JEP údajně „zcela opomíjí závazné cíle přijaté v Národním akčním plánu pro duševní zdraví“ a „jeho obsah je v příkrém rozporu se Strategií reformy psychiatrické péče“.

Fokus Praha s výroky PS ČLS JEP, v jejichž důsledku se nemohl webinář uskutečnit, zásadně nesouhlasí a věří, že šlo pouze o nedorozumění. Generální ředitel Fokusu Praha Petr Hudlička a výkonný ředitel Fokusu Praha Jan Sobotka již poslali e-mail Odborné radě pro odbornou garanci strategie reformy psychiatrické péče, která se má obsahem webináře zabývat.

Ve svém společném stanovisku Petr Hudlička a Jan Sobotka mj. uvádějí: „Součástí reformy psychiatrické péče je široká diskuse o změně a podobě nových služeb, jíž se účastní odborníci různých profesí pracující v kontextu podpory lidí se zkušeností s duševním onemocněním, ale samozřejmě i přímo lidé s touto zkušeností a jejich blízcí. Jasně se ukazuje, že garantem péče o duševní zdraví nemůže být jen jedna odborná skupina, ale musí být výsledkem široké diskuse odborníků různých profesí i přímo zúčastněných. A přímo zúčastněným ve věci duševního zdraví je vlastně každý. Nevím, co by mohlo být více "v rozporu se Strategií reformy psychiatrické péče", než blokování této diskuse. A pokud má být Ministerstvo zdravotnictví nadále garantem reformy psychiatrické péče, musí najít způsob, jak širokou diskusi poskytovatelů relevantních zdravotních i sociálních služeb, dalších zúčastněných odborníků, stejně jako uživatelů služeb a rodinných příslušníků zajistit. Ano, nemáme na všechno stejné názory. Ale právě proto je potřeba diskutovat. Pokládali bychom za zcela relevantní, kdyby psychiatrická společnost například chtěla zaručit odpovídající prostor v diskusi na tomto webináři a tam ústy svých zástupců přednesla své stanovisko. Blokování diskuse máme za škodlivé a nepřípustné. Opravdu doufáme, že se jedná jen o nedorozumění, protože člověku, který pamatuje osmdesátá léta, v této souvislosti nemůže nepřijít na mysl tragikomický obraz jakešovského režimu, který byl vnějšími i vnitřními tlaky přinucen předstírat, že vede celospolečenský dialog, ale přitom se jakémukoliv reálnému dialogu s kýmkoliv relevantním zarputile a vystrašeně bránil.“