Vzdělávací projekty

Cesty k důvěře - inovativní metody pro práci s lidmi s duševním onemocněním

OPZ barevné

Projekt Cesty k důvěře je financován z prostředků EU ESF Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy č. 134 pod registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008207 v období květen 2018 až duben 2021.

Projekt vytváří podmínky pro pilotáž a kvalitní usazení nezásluhových, na důvěře a silných stránkách postavených metod práce s lidmi s duševním onemocněním v českém prostředí. Jedná se o 3 inovativní metody, které podporují ustálení principů recovery a posílí odbornost organizace. Díky nastavení systematického kontinuálního měření dopadu poskytování služeb na cílovou skupinu budeme pravidelně informováni o kvalitách našich služeb.

Hlavním cílem projektu je zefektivnit, zkvalitnit a aktuálním trendům přizpůsobit proces sociálního začleňování cílové skupiny osob s duševním onemocněním, kterého bude dosaženo díkynaplnění následujících cílů:

1. Do ukončení realizace projektu za 36 měsíců bude každý aktuální člen týmů pro bydlení, zaměstnávání a všech komunitních týmů Fokusu Praha umět využívat a bude využívat v práci s cílovou skupinou minimálně jednu (dle své pracovní oblasti) z v rámci projektu zaváděných metod.

2. V organizaci vznikne a v průběhu 34 měsíců realizace projektu bude stabilizována pozice evaluátora kvality poskytovaných služeb, který bude v rámci týmů získávat data od pracovníků i klientů služeb a bude zodpovědný za nastavení způsobu systematického kontinuálního hodnocení kvality služeb z hlediska jejich dopadu na cílovou skupinu.

3. Výsledky měření dopadu práce jednotlivých týmů s klienty budou efektivně využívány (tedysměrem k zlepšování služeb a spokojenosti klientů v jejich procesu zotavování a sociálního začleňování), zveřejňovány a sdíleny (prostřednictvím vzdělávání dalších profesionálů, sdílení zkušeností v rámci kazuistických seminářů, publikováním výsledků evaluace, spolupráci s univerzitami apod.).

4. Oproti stávajícímu stavu se zvýší počet lidí z naší cílové skupiny, kteří najdou a udrží sismysluplné pracovní uplatnění, budou žít v běžných podmínkách a kvalitně podle svých představ plnitsvoje důležité životní role (rodič, soused, kamarád, partner, sportovec, kolega apod.)

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím realizace několika klíčových aktivit:

KA01 - Vytvoření pozic garantů jednotlivých metod, kteří budou koordinovat cílovou skupinu pracovníků organizace, garantovat odbornost a koordinovat vzdělávací a implementační aktivity v organizaci

KA02 - Zajištění všech potřebných materiálů pro implementaci metod, které ještě nemá organizace k dispozici a bez kterých se kvalitní implementace neobejde

KA03 - Zajištění odborného vzdělávání v používání inovativních metod prostřednictvím zahraničních lektorů z míst, odkud je inspirace přebírána

KA04 - Nastavení mechanismů ukotvení nových metod v praxi týmů, sdílení odbornosti a dobré praxe prostřednictvím intervizí, kazuistických seminářů, prací v platformách a pracovních skupinách ke zvoleným metodám

KA05 - Nastavení systematického kontinuálního měření dopadu používání nových metod na cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním prostřednictvím vytvoření pozice interního evaluátora organizace

 

Fidelity scale

Metoda IPS

Komplexní systém měření dopadu služeb 

 

Heuréka! Objevme se navzájem!

Od září do prosince 2016  vyjížděly skupinky Fokusáků – odborníků na komunitní péči, sociální práci, peer podporu do psychiatrických nemocnic či na psychiatrická oddělení nemocnic s jediným cílem – vyprávět o své práci a vzájemně se tak „objevit“ a zvolat příslovečné HEURÉKA!

V nabídce bylo sedm témat a každá nemocnice si mohla program nechat připravit v rámci nabídky na míru. Největší zájem byl, podle manažerky projektu Radky Votavové, o téma Práce v multidisciplinárním týmu, Práce terénní zdravotní sestry nebo Jak pracují komunitní služby s krizovými situacemi. 

Přednášená témata:

 • Práce v multidisciplinárním týmu
 • Služby v oblasti bydlení
 • Služby v oblasti práce a zaměstnávání
 • Práce terénní zdravotní sestry
 • Peer pracovník ve službách psychiatrické péče
 • Psychoterapie v komunitních službách
 • Jak pracují komunitní služby s krizovými situacemi 

Během projektu navštívil Fokus Praha:

 • psychiatrickou nemocnici v Opavě
 • psychiatrickou nemocnici v Havlíčkově Brodě
 • psychiatrické oddělení v Českých Budějovicích
 • psychiatrickou nemocnici v Bílé vodě
 • psychiatrickou nemocnici v  Kosmonosech
 • psychiatrické oddělení nemocnice v Liberci
 • odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku
 • psychiatrickou nemocnici Horní Beřkovice
 • psychiatrické oddělení v nemocnici v Táboře 

„Všechny přednášky získaly akreditaci u České asociace sester. Některé jsme na přání objednavatelů akreditovali u Asociace klinických psychologů nebo u České lékařské komory,“ říká Radka Votavová.

Vyznění přednášek více než kdy jindy naplnilo název projektu – Heuréka! S podtitulem „Objevme se navzájem“. Vzájemné poznávání rozdílných světů institucionální a komunitní péče bylo přínosné pro obě strany.

Celý projekt byl realizován díky podpoře Ministerstva zdravotnictví.

MinisterstviZdravotnictvi