Vzdělávací projekty

DOSTUDUJ.FIT – služba podporovaného vzdělávání

Projekt je realizován díky podpoře z prostředků EU ESF Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy č. 139 pod názvem projektu „Dostuduj – služba podporovaného vzdělávání“ s registračním číslem CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017191 v období červenec 2021 až červen 2023.

Posláním služby podporovaného vzdělávání je pomoci mladým lidem s duševním onemocněním ve výběru, zahájení a udržení se ve vzdělávacím systému podle jejich vlastních preferencí a připravit se tak na pracovní kariéru. Zavedením této nové služby ve Fokusu Praha dochází k vytvoření chybějícího článku služeb mezi již 15 let poskytovaným primárně preventivním programem Blázníš? No a! a službami týmu podporovaného zaměstnávání. Takto komplexní navazující služby významně podporují inkluzi cílové skupiny.

Hlavním cílem projektu je významně přispět ke snížení počtu mladých lidí v Praze, kteří by z důvodů duševního onemocnění či psychické krize předčasně ukončili své studium na střední či vysoké škole, v důsledku čehož by byli ohroženi sociální exkluzí a nezaměstnaností.
Toto bude dosaženo naplněním těchto dílčích cílů:

 1. Během 24 měsíců trvání projektu vytvořit, stabilizovat a profesionalizovat základní jádro týmu podporovaného vzdělávání – 3 case manageři, psycholog, peer konzultant;
 2. 22 měsíců prostřednictvím tohoto týmu poskytovat službu podporovaného vzdělávání v rámci jeho kapacity (cca 75 podpořených osob z CS / 15 z toho nad rámec bagatelní podpory z cca 20 středních škol a 5 vysokých škol v Praze, které budou v rámci projektu o službě cíleně informovány);
 3. Zajistit vybavené prostory pro práci tohoto týmu - zázemí pro pracovníky v přímé péči a pro klienty, konzultační místnosti, studovna;
 4. Poskytovat podporu nejen samotným studujícím, ale také aktivovat a rozvíjet jejich vlastní podpůrné sítě (rodina, přátelé, spolužáci, učitelé, výchovní poradci, školní preventisté, poradenská centra vysokých škol, ošetřující lékaři... ).

Aktivity projektu:

1) Přímá práce s cílovou skupinou

Podporované vzdělávání zahrnuje:
I. PREVENCI, která se realizuje zejména prostřednictvím informačních preventivních seminářů s cílem:
- Přispět k orientaci v problematice duševních onemocnění
- Umět pojmenovat varovné příznaky a znát možné dopady onemocnění na studium
- Získat přehled o formách a možnostech podpory

II. PŘÍMOU PODPORU, která zahrnuje:
Podporu STUDENTA s psychickými problémy nebo duševním onemocněním a uskutečňuje se
prostřednictvím:
- Poradenství
- Individuální konzultace
- Dlouhodobého individuálního podpůrného programu
- Podpůrné skupiny
Podporu RODINY A BLÍZKÝCH, která je realizována prostřednictvím:
- Individuální konzultace
Podporu PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, která je poskytována zejména formou:
- Individuální konzultace
- Semináře na klíč - semináře k problematice výuky studentů s duševním onemocněním.

III. Rozvinutí podpůrné sítě:
Cílem je vytvořit síť odborníků z různých profesí (psychiatři, psychologové, sociální pracovníci, učitelé,praktičtí lékaři atd.) pro podporu při vzdělávání lidí s duševním onemocněním.Kromě těchto aktivit spojených přímo s metodou podporovaného vzdělávání, bude probíhat také informování cílové skupiny o existenci služby a evaluace této služby, jako argument pro nastavení její další kapacity.

2) Vznik Metodiky práce týmu podporovaného vzdělávání v kontextu Prahy

V průběhu realizace projektu je vytvořena a průběžně aktualizována metodika služby podporovaného vzdělávání tak, aby na konci realizace byla metodickým základem pro pokračování práce týmu v potřebné kvalitě a kapacitě pro území Prahy.

3) Vzdělávání týmu podporovaného vzdělávání

Tým služby podporovaného vzdělávání funguje na základě vysoké profesionality a osobního rozvoje v oblasti práce s CS. Tento základní tým získá schopnost předat své dovednosti, praktické zkušenosti a vytvořit po skončení realizace širší tým PV s potřebnou profesionalitou a kapacitou. Pracovníci týmu absolvují vzdělávací kurzy o práci s pedagogy, budou se účastnit relevantních konferencí, budou probíhat pravidelné metodické porady, intervize a supervize.

4) Sledování dopadu zavedení nového programu

V průběhu práce základního týmu a pilotní realizace služby podporovaného vzdělávání je nutné získat důkazy o efektivitě služby pro nastavení její budoucí kapacity, pro další registraci služby do sítě sociálních služeb a jejího následného financování. Za tímto účelem bude realizována průběžná evaluace a vznikne evaluační zpráva o službě podporovaného vzdělávání zahrnující vstupní a výstupní studii, kvalitativní i kvantitativní evaluaci PV a doporučení pro další nastavení týmu.

Cesty k důvěře – inovativní metody pro práci s lidmi s duševním onemocněním

Projekt Cesty k důvěře je financován z prostředků EU ESF Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy č. 134 pod registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008207 v období květen 2018 až duben 2021.

Projekt vytváří podmínky pro pilotáž a kvalitní usazení nezásluhových, na důvěře a silných stránkách postavených metod práce s lidmi s duševním onemocněním v českém prostředí. Jedná se o 3 inovativní metody, které podporují ustálení principů recovery a posílí odbornost organizace. Díky nastavení systematického kontinuálního měření dopadu poskytování služeb na cílovou skupinu budeme pravidelně informováni o kvalitách našich služeb.

Hlavním cílem projektu je zefektivnit, zkvalitnit a aktuálním trendům přizpůsobit proces sociálního začleňování cílové skupiny osob s duševním onemocněním, kterého bude dosaženo díkynaplnění následujících cílů:

1. Do ukončení realizace projektu za 36 měsíců bude každý aktuální člen týmů pro bydlení, zaměstnávání a všech komunitních týmů Fokusu Praha umět využívat a bude využívat v práci s cílovou skupinou minimálně jednu (dle své pracovní oblasti) z v rámci projektu zaváděných metod.

2. V organizaci vznikne a v průběhu 34 měsíců realizace projektu bude stabilizována pozice evaluátora kvality poskytovaných služeb, který bude v rámci týmů získávat data od pracovníků i klientů služeb a bude zodpovědný za nastavení způsobu systematického kontinuálního hodnocení kvality služeb z hlediska jejich dopadu na cílovou skupinu.

3. Výsledky měření dopadu práce jednotlivých týmů s klienty budou efektivně využívány (tedy směrem k zlepšování služeb a spokojenosti klientů v jejich procesu zotavování a sociálního začleňování), zveřejňovány a sdíleny (prostřednictvím vzdělávání dalších profesionálů, sdílení zkušeností v rámci kazuistických seminářů, publikováním výsledků evaluace, spolupráci s univerzitami apod.).

4. Oproti stávajícímu stavu se zvýší počet lidí z naší cílové skupiny, kteří najdou a udrží si smysluplné pracovní uplatnění, budou žít v běžných podmínkách a kvalitně podle svých představ plnit svoje důležité životní role (rodič, soused, kamarád, partner, sportovec, kolega apod.)

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím realizace několika klíčových aktivit:

KA01 - Vytvoření pozic garantů jednotlivých metod, kteří budou koordinovat cílovou skupinu pracovníků organizace, garantovat odbornost a koordinovat vzdělávací a implementační aktivity v organizaci

KA02 - Zajištění všech potřebných materiálů pro implementaci metod, které ještě nemá organizace k dispozici a bez kterých se kvalitní implementace neobejde

KA03 - Zajištění odborného vzdělávání v používání inovativních metod prostřednictvím zahraničních lektorů z míst, odkud je inspirace přebírána

KA04 - Nastavení mechanismů ukotvení nových metod v praxi týmů, sdílení odbornosti a dobré praxe prostřednictvím intervizí, kazuistických seminářů, prací v platformách a pracovních skupinách ke zvoleným metodám

KA05 - Nastavení systematického kontinuálního měření dopadu používání nových metod na cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním prostřednictvím vytvoření pozice interního evaluátora organizace

Heuréka! Objevme se navzájem!

Od září do prosince 2016 vyjížděly skupinky Fokusáků – odborníků na komunitní péči, sociální práci, peer podporu do psychiatrických nemocnic či na psychiatrická oddělení nemocnic s jediným cílem – vyprávět o své práci a vzájemně se tak „objevit“ a zvolat příslovečné HEURÉKA!

V nabídce bylo sedm témat a každá nemocnice si mohla program nechat připravit v rámci nabídky na míru. Největší zájem byl, podle manažerky projektu Radky Votavové, o téma Práce v multidisciplinárním týmu, Práce terénní zdravotní sestry nebo Jak pracují komunitní služby s krizovými situacemi.

Přednášená témata:

 1. Práce v multidisciplinárním týmu
 2. Služby v oblasti bydlení
 3. Služby v oblasti práce a zaměstnávání
 4. Práce terénní zdravotní sestry
 5. Peer pracovník ve službách psychiatrické péče
 6. Psychoterapie v komunitních službách
 7. Jak pracují komunitní služby s krizovými situacemi

Během projektu navštívil Fokus Praha:

 1. psychiatrickou nemocnici v Opavě
 2. psychiatrickou nemocnici v Havlíčkově Brodě
 3. psychiatrické oddělení v Českých Budějovicích
 4. psychiatrickou nemocnici v Bílé vodě
 5. psychiatrickou nemocnici v  Kosmonosech
 6. psychiatrické oddělení nemocnice v Liberci
 7. odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku
 8. psychiatrickou nemocnici Horní Beřkovice
 9. psychiatrické oddělení v nemocnici v Táboře

„Všechny přednášky získaly akreditaci u České asociace sester. Některé jsme na přání objednavatelů akreditovali u Asociace klinických psychologů nebo u České lékařské komory,“ říká Radka Votavová.

Vyznění přednášek více než kdy jindy naplnilo název projektu – Heuréka! S podtitulem „Objevme se navzájem“. Vzájemné poznávání rozdílných světů institucionální a komunitní péče bylo přínosné pro obě strany.

Celý projekt byl realizován díky podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR.

MZ_logo_web

Přejít nahoru