Co je reforma péče o duševní zdraví

Fokus Praha se aktivně podílí na reformě péče o duševní zdraví, která představuje zásadní systémovou a paradigmatickou změnu v podpoře lidí s duševním onemocněním. Jejím hlavním cílem je zlepšit kvalitu života lidí, kteří pociťují obtíže v oblasti duševního zdraví, a umožnit jim integraci do běžného života.

Kvalita života úzce souvisí s naplňováním lidských práv lidí s duševním onemocněním. Proto je hlavním motivem reformy důraz na uplatňování, prosazování a naplňování jejich práv obsažených především v úmluvě OSN „O právech lidí se zdravotním postižením“. Hlavními nástroji, jak naplnit tyto cíle, jsou restrukturalizace služeb, vytvoření funkční sítě zařízení poskytujících péči a v neposlední řadě rovněž změna přístupů a myšlení pracovníků poskytujících péči.

Postup reformy

  1. Dne 7. října 2013 byla ministrem zdravotnictví schválena Strategie reformy psychiatrické péče. Její první etapa byla podpořena Evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF).
  2. Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. června 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci Strategie reformy psychiatrické péče a zajištění dlouhodobě udržitelného financování psychiatrické péče.
  3. Vláda ČR schválila na svém zasedání dne 27. 1. 2020 Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030, základní strategický dokument pro právě probíhající reformu. Oblast duševního zdraví obyvatel České republiky se tak konečně dostala i mezi vládní priority.

Cíle reformy

  1. Jedním z hlavních cílů národního akčního plánu je přesun dlouhodobě hospitalizovaných osob v psychiatrických zařízeních do komunitního prostředí. Do roku 2022 by mělo přejít do komunitní péče 1 200 klientů. Sociálně zdravotní služby mají zajišťovat multidisciplinární týmy soustředěné v centrech duševního zdraví. Plán počítá s fungováním 30 center do roku 2022 a s celkovým počtem 100 center v následujících letech.
  2. Vládní strategie také zdůrazňuje ochranu lidských práv lidí s duševním onemocněním a jejich destigmatizaci. Do roku 2030 by měl být dokončen „systémový proces reformy psychiatrie do takové míry, aby bylo lidem s duševním onemocněním umožněno prožít, i přes hendikep duševního onemocnění, maximálně možný kvalitní život s důrazem na dodržování všech práv obsažených v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením“, uvádí se v dokumentu.
  3. Národní akční plán si dále klade například za cíl pilotně otestovat modely služeb v oblasti bydlení s různou mírou podpory zaměřených na dosažení zotavení a zlepšení situace u lidí s duševním onemocněním (například Recovery House, Housing First, Dům na půl cesty) ve vybraných místech ČR.

Dokumenty ke stažení

  1. Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030
  2. Plán regionální péče pro oblast duševního zdraví v Praze 2020–2030
Přejít nahoru