Psychoterapie Fokus Praha

Naším cílem je léčba duševních potíží s využitím psychoterapeutických metod, ve spolupráci s psychiatrickou péčí a sociálními službami. Pomáháme najít cestu k zotavení a spokojenému životu. Naším cílem je pomáhat klientům i jejich rodinám lépe porozumět jejich onemocnění, lépe je zvládat, rozvíjet své schopnosti a samozřejmě i měnit a zlepšovat průběh onemocnění.

Telefon: +420 777 800 387
Recepce přijímá hovory od pondělí do pátku 8:30–16:00.
E-mail: recepce.brevnov@fokus-praha.cz
Facebook: #psychoterapieFP
Instagram: Psychoterapie Fokus Praha

Aktuality z Psychoterapie Fokus Praha

Komu pomáháme

Psychoterapie Fokus Praha_2

 

Psychoterapie Fokus Praha se věnuje dospělým lidem s onemocněním z okruhu duševních poruch od mírných až po závažné (stresové poruchy, úzkosti, deprese, osobnostní potíže, psychotické poruchy) z celé Prahy, případně i okolí.

Naše programy jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo z grantů. Jsme smluvní zdravotnické zařízení těchto zdravotních pojišťoven:

 1. 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
 2. 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
 3. 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 4. 207 – Oborová zdravotní pojišťovna
 5. 209 – ZP Škoda /odbornost 901/
 6. 211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
 7. 213 - Revírní bratrská pojišťovna

Nemůžeme vzít zájemce registrované u této pojišťovny:

 1. 333 – Komerční pojišťovna pro cizince

Neposkytujeme léčbu závislosti, nevěnujeme se péči o klienty s mentálním hendikepem, neurodegenerativními poruchami (demencemi) ani pervazivními vývojovými poruchami.

Jak pomáháme

Můžete k nám docházet na:

 1. individuální psychoterapii (aktuálně stop stav)
 2. skupinovou psychoterapii
 3. rodinou a párovou psychoterapii
 4. psychoterapeutický stacionář
 5. psychologická vyšetření
 6. služby psychiatrické ambulance
 7. expresivní a na tělo zaměřené psychoterapie (dramaterapie, arteterapie, tanečně-pohybová terapie a další.)
 8. edukační programy

Popis jednotlivých programů a dalších pravidelných aktivit naleznete níže.

Příjem klientů do jednotlivých programů se v průběhu roku mění, aktuální nabídku naleznete na těchto stránkách nebo na našem Facebookovém profilu #psychoterapieFP.

V případě nejasností doporučujeme navštívit také naší sekci Nejčastější dotazy.

Psychoterapie Fokus Praha_3

Psychoterapeutické programy

Stacionární program

Denní stacionář nabízí možnost intenzivní psychoterapeutické práce bez nutnosti hospitalizace. Jarní běh programu již začal a přihlašování je ukončené. 

Stacionární program je určen klientům, kteří mají kapacitu reflektovat své problémy a sdílet je v rámci bezpečné terapeutické skupiny. Program se koná tři-čtyři dny v týdnu, sestává z verbální i expresivní skupinové psychoterapie, edukace, práce s tělem, nácviku relaxace a z individuálních pohovorů (sdílení a reflexe cesty stacionářem).

Po ukončení stacionárního programu může klient navázat ambulantními programy.

Stacionáře otevíráme dvakrát za rok – jarní a podzimní běh.

Skupinové ambulantní programy

Skupinová psychoterapie je psychoterapeutický postup, který k léčebným účelům používá skupinovou dynamiku, tj. vztahy a interakce mezi členy skupiny. Do skupin přijímáme nové členy průběžně, s individuálně domluvenou délkou pobytu ve skupině. Frekvence setkávání je jednou týdně.

Aktuálně u nás probíhají tyto ambulantní skupinové programy:

Literární dílna: Verbální skupina zaměřená na prvky poetoterapie. Skupina probíhá v pondělí od 15:00 do 16:30. Podmínkou účasti není vlastní tvorba ani literární talent. Přihlašování je stále možné. Více informací zde.

Tělo a pohyb při zvládání stresu: Edukační a nácviková skupina (cvičení, pohyb, relaxace na zmírnění úzkostí, stresu, napětí v těle). Skupinový program začal 08.04.2024. Tento běh setkání bude trvat do června 2024, každé pondělí 16:00-17:30. Více informací zde.

Arteterapeutická skupina: Skupina, kde je psychoterapie kombinovaná účinně s arteterapií. Je zaměřená na klienta, který se chce rozvíjet, zkoumat svoje možnosti a překonávat obtížné situace v životě pomocí své vlastní tvořivosti. Především je dán důraz na skupinové dění, na společenství, které vytváříme, a vzniklý artefakt je v naší skupině považován za prostředek komunikace, sebeprezentace, vyjádření se. Neučíme malovat, výtvarné schopnosti nejsou podmínkou ani na překážku. Skupina začala v únoru 2023 a skončí v červnu 2024. Skupina je nyní plně obsazená. Více informací zde.

Skupina relaxačních technik a všímavosti: Skupina probíhá ve středy od 16:00 do 17:15. Průběžně přijímá nové členy, můžete se hlásit. Na skupině si osvojíte rozmanité relaxační techniky, mindfulness. Nabízí přívětivý a bezpečný prostor pro uvolnění se a naladění se na vlastní tělo a potřeby. Vedena je Mgr. Michalem Karasem.

Sportovní komunikační terapie – Sportem ke zdraví: Jde o kombinaci nácviku týmové komunikace a posílení zdatnosti, ale nevyžaduje fyzické ani sportovní nadání. Projekt finančně podpořila Praha 6. Volejbal v tělocvičně, ping-pong...

Verbální skupina: Začala na podzim 2022 a v tuto chvíli nepřijímá nové členy. Skupina nabízí bezpečné prostředí pro vzájemné sdílení, zpracování aktuálních obtíží, pro přijímání i poskytování podpory a zpětné vazby. Je určena pro klienty s depresivními, úzkostnými, psychosomatickými, vztahovými a jinými neurotickými obtížemi. Psychotická zkušenost není překážkou.

Dramaterapeutická skupina: Skupina, ve které se kromě verbalizace používají neverbální pohybové prostředky, symbolická gestikulace a improvizační hra v roli. Je to hravé, aktivní a systematické použití dramatických-divadelních procesů v bezpečném prostředí terapie, které podporuje emocionální růst jedince a jeho psychickou a sociální integraci. Skupina byla zahájena na podzim 2023 a poběží do konce června 2024. Je plně obsazená a nepřijímá nové členy.

Rodinná a párová terapie

Jde o druh psychoterapie, která v bezpečném prostoru pracuje s párem i s celou rodinou za účelem změny a růstu. Jejím cílem je vzájemné porozumění, prohloubení vnímání potřeb členů rodiny a zlepšení komunikace. Rodinou a párovou terapii poskytujeme v případě, kdy se jeden dospělý člen rodiny potýká s duševními potížemi. Na terapii s ním mohou docházet jeho rodiče, partneři, sourozenci, děti (i nezletilé) a další důležité osoby. "Pacientem" je pro nás ale celá rodina nebo pár.

Individuální psychoterapie verbální

Aktuálně nové klienty nepřijímáme. Sledujte aktuality na našich stránkách a sociálních sítích. Přidejte si nás na Facebooku a Instagramu, ať nic nepromeškáte.

Přijímání nových klientů u nás probíhá blokově - pravidelně nabízíme omezený počet termínů na vstupní setkání, která mají podobu psychologického vyšetření.

Individuální psychoterapie je pravidelné setkávání se klienta a psychoterapeuta v rámci bezpečného a důvěrného psychoterapeutického vztahu, kde je prostor pro zkoumání myšlenek, pocitů, tělesných prožitků a vztahů bez hodnocení a soudů. Pracuje se v klasickém 50 minutovém časovém rozpětí, důraz je na verbální zpracování problémů. Délka docházky do individuální verbální psychoterapie je u nás limitovaná, obvykle se s klienty scházíme 1–2 roky. Délku terapie s klientem domlouvá terapeut a pravidelně spolu hodnotí průběh terapie i její trvání.

Individuální psychoterapie expresivní

Příjem na individuální expresivní terapie probíhá současně s příjmem do verbální psychoterapie a za stejných podmínek. Nyní z kapacitních důvodů nové klienty nepřijímáme.

V rámci bezpečného a důvěrného psychoterapeutického vztahu se pravidelně pracuje s myšlenkami, pocity, tělesnými prožitky tvořivým způsobem – využitím uměleckých médií, imaginace a pohybu. Časový horizont sezení je 50 minut. Využíváme různých přístupů: arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, taneční a pohybové terapie a poetoterapie. Délka docházky do individuální expresivní psychoterapie je u nás limitovaná, obvykle se s klienty scházíme 1-2 roky. Délku terapie s klientem domlouvá terapeut a pravidelně spolu hodnotí průběh terapie i její trvání.

Psychologická ambulance - vyšetření

Nabízíme cílená i komplexní psychologická vyšetření dle aktuálního vytížení. Informaci vám podá recepce – tel. 777 800 387.

Psychiatrická ambulance

Poskytujeme psychiatrickou péči dospělým klientům pro celé spektrum psychiatrických diagnóz kromě závislostí, poruch autistického spektra a organických duševních poruch. Přijímání nových klientů do péče se řídí aktuální vytížeností – zavolejte na naší recepci (tel. 777 800 387) pro bližší informace.

Pravidelné aktivity

Pro širokou veřejnost

Program podvečerních seminářů o duševním zdraví, léčbě a psychoterapii pro širokou veřejnost a rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním. Každý rok na podzim pořádáme sérii podvečerních setkání, kde je možné se od hostujících i našich interních odborných lektorů dovědět užitečné informace o komunikaci v rodině, nemoci, medikaci, sdílet své zkušenosti. Program je podporován Magistrátem hl. m. Prahy. Více informací zde.

Atelier Fokus Art – série kreativních podvečerních setkání pro veřejnost plus několik celodenních v létě, možnost přijít jen na některé a užít si svobodnou tvorbu, čas pro sebe. Vstup byl pro účastníky zdarma díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy. Ohlédnutí za rokem 2023 najdete zde a na Facebooku.

Kde působíme

Naše služby mohou využívat klienti z celé Prahy, případně i z přilehlého okolí.

Pokud nepatříte do naší spádové oblasti, nebo hledáte pro sebe či pro své blízké jiný typ podpory, přejděte prosím do sekce Služby pro lidi s duševním onemocněním.

291-291-max

Akreditace

Naše pracoviště má akreditaci k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v oboru Klinická psychologie a Psychoterapie.

Přejít nahoru