Zásady zpracování osobních údajů pro účely fundraisingu a PR Fokusu Praha

Osobní údaje, které od Vás získáváme, zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Zde jsou zásady a práva, které máte v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU 2016/679).

BEZPEČNOST

Fokus Praha, z.ú. (dále jenom FP) přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránilo u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

PRÁVO NA INFORMACE

Na požádání Vám Fokus Praha, z.ú. písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na pr@fokus-praha.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje získáváme nejčastěji v těchto typických situacích: při zasílání darů na podporu činnosti Fokusu Praha, z.ú., při vyjádření zájmu o dobrovolnickou práci, při Vašem přihlášení na vzdělávací aktivitu Fokusu Praha, při vyjádření zájmu o účast na dobročinných akcích pro veřejnost, které vyžadují registraci, při vyjádření zájmu o informace o činnosti Fokusu Praha prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu Fokusu Praha, při přihlášení ke stažení či odběru elektronického obsahu na webu Fokusu Praha (e-knihy, Pražské Fokusoviny aj.).

Vaše osobní údaje uchováváme v počítačových databázích s chráněnými přístupy, antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních záloh. V některých případech na originálních dokumentech (např. darovací smlouvy a jiné účetní doklady), které jsou uchovávány v souladu s interními směrnicemi Fokusu Praha.

FOKUS PRAHA, z.ú. DOLÁKOVA 24, 181 00 PRAHA 8
TEL.: +420 233 551 241, +420 233 553 303 E -MAIL: FOKUS@FOKUS-PRAHA.CZ WWW.FOKUS-PRAHA.CZ
BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB PRAHA ČÍSLO ÚČTU: 16136-201/0100 IČ 45701822 DIČ: CZ 45701822

MOŽNOST ODHLÁŠENÍ

Pracujeme jen s údaji a kontakty, které nám daly souhlas. Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich programových nabídkách, produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit formou odpovědi na jakýkoliv zaslaný e-mail nebo e-mailem na adresu pr@fokus-praha.cz.

COOKIES

Fokus Praha, z.ú. používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně spravovat webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu při prohlížení webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikují se pouze cookies na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  1. Poskytování služeb, plnění smlouvy – Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání darovací smlouvy, atd.).
  2. Vedení účetnictví – Jste-li spolupracovníci nebo zaměstnanci, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů a mezd.
  3. Zasílání informací o činnosti organizace a newsletterů – Vaše osobní údaje (e-mail, jméno a příjmení, příp. telefon) využíváme za účelem zasílání informací o aktivitách Fokusu Praha a našich newsletterů. Zasíláme Vám newslettery na základě Vašeho zájmu o informace o činnosti Fokusu Praha (např. při podepsání petice, při účasti na dobročinné akci, při darování, při dobrovolnických akcí atp.) po dobu 5 let. Váš projevený zájem považujeme za souhlas se zasíláním informací a newsletteru. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat formou odpovědi na jakýkoliv zaslaný e-mail nebo e-mailem na adresu pr@fokus-praha.cz.
  4. Fotografická dokumentace – živé akce – Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

FOKUS PRAHA, z.ú. DOLÁKOVA 24, 181 00 PRAHA 8
TEL.: +420 233 551 241, +420 233 553 303 E -MAIL: FOKUS@FOKUS-PRAHA.CZ WWW.FOKUS-PRAHA.CZ
BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB PRAHA ČÍSLO ÚČTU: 16136-201/0100 IČ 45701822 DIČ: CZ 45701822
PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

K Vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Salesforce, SmartEmailing. Pokud v budoucnu budeme využívat další aplikace či zpracovatele za účelem kvalitnějšího zpracování, budou se na ně vztahovat stejné požadavky jako na dosavadní spolupracující subjekty.

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: pr@fokus-praha.cz.

PRÁVO NA PŘÍSTUP

Máte právo na kopii osobních informací, které o Vás uchováváme, a na informace o tom, jak je využíváme.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě.

PRÁVO NA VÝMAZ (BÝT ZAPOMENUT)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat e-mailem.

FOKUS PRAHA, z.ú. DOLÁKOVA 24, 181 00 PRAHA 8
TEL.: +420 233 551 241, +420 233 553 303 E -MAIL: FOKUS@FOKUS-PRAHA.CZ WWW.FOKUS-PRAHA.CZ
BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB PRAHA ČÍSLO ÚČTU: 16136-201/0100 IČ 45701822 DIČ: CZ 45701822
PRÁVO NA OPRAVU

Pokud se domníváte, že jsou informace, které o Vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.

STÍŽNOST U ÚŘADU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

V Praze, 8. 3. 2024

Přejít nahoru