Daňové zvýhodnění dárců

Víte, že jakožto dárce máte možnost si od základu daně odečíst hodnotu daru? Pravidla se liší pro fyzické a právnické osoby. Potvrzení o daru Vám samozřejmě vystavíme. Více informací naleznete v našem stručném přehledu níže.

Fyzické osoby

mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (viz § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů). Pro roky 2020 a 2021 činí odpočet 30 % (novela zákona o daních z příjmů ve znění od 4. 2. 2021).

  1. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně.
  2. Osoby samostatně výdělečně činné uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby

mohou od základu daně odečíst hodnoty darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 lze odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně (novela zákona o daních z příjmů ve znění od 4. 2. 2021). Tento odečet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založení nebo zřízeni za účelem podnikání (viz § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů).

Potvrzení o daru

Na vyžádání vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely. K tomu potřebujeme vaše kontaktní údaje (jméno a adresa, u práv. osob název firmy/ IČ, adresa, e-mail). Potvrzení o darech, které jsme přijali v jednom kalendářním roce, Vám pošleme vždy na začátku roku následujícího, a to v dostatečném předstihu před termínem podání daňového přiznání. Je to z toho důvodu, abychom dárcům, kteří během roku pošlou více darů, mohli vystavit pouze jedno souhrnné potvrzení. Kontaktní e-mail: fundraising@fokus-praha.cz

Fokus Praha, z.ú. je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

Zásady zpracování osobních údajů pro účely fundraisingu a PR

Celý dokument s aktuálními zásadami najdete zde.

Přejít nahoru