Psychoterapie Fokus Praha

Naším cílem je léčba duševních potíží s využitím psychoterapeutických metod, ve spolupráci s psychiatrickou péčí a sociálními službami. Pomáháme najít cestu k zotavení a spokojenému životu. Naším cílem je pomáhat klientům i jejich rodinám lépe porozumět jejich onemocnění, lépe je zvládat, rozvíjet své schopnosti a samozřejmě i měnit a zlepšovat průběh onemocnění.

Telefon: +420 777 800 387
Recepce přijímá hovory od pondělí do pátku 8:30–16:00.
E-mail: recepce.brevnov@fokus-praha.cz
Facebook: #psychoterapieFP
Instagram: Psychoterapie Fokus Praha

Aktuality z Psychoterapie Fokus Praha

Jarní běh stacionáře TyMyJán

Přihlašování na stacionární program je otevřené! Potřebujete se aktivně věnovat sobě, svým vztahům, duševním potížím nebo zotavení? Nabízíme vám psychoterapeutický program na deset týdnů, během kterého můžete v bezpečném prostředí…

Komu pomáháme

Psychoterapie Fokus Praha_2

 

Psychoterapie Fokus Praha se věnuje dospělým lidem s onemocněním z okruhu duševních poruch od mírných až po závažné (stresové poruchy, úzkosti, deprese, osobnostní potíže, psychotické poruchy) z celé Prahy, případně i okolí.

Naše programy jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo z grantů. Jsme smluvní zdravotnické zařízení těchto zdravotních pojišťoven:

 1. 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
 2. 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
 3. 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 4. 207 – Oborová zdravotní pojišťovna
 5. 209 – ZP Škoda /odbornost 901/
 6. 211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
 7. 213 - Revírní bratrská pojišťovna

Nemůžeme vzít zájemce registrované u této pojišťovny:

 1. 333 – Komerční pojišťovna pro cizince

Neposkytujeme léčbu závislosti, nevěnujeme se péči o klienty s mentálním hendikepem, neurodegenerativními poruchami (demencemi) ani pervazivními vývojovými poruchami.

Jak pomáháme

Můžete k nám docházet na:

 1. individuální psychoterapii (aktuálně stop stav)
 2. skupinovou psychoterapii
 3. rodinou a párovou psychoterapii
 4. psychoterapeutický stacionář
 5. psychologická vyšetření
 6. služby psychiatrické ambulance
 7. expresivní a na tělo zaměřené psychoterapie (dramaterapie, arteterapie, tanečně-pohybová terapie a další.)
 8. edukační programy

Popis jednotlivých programů a dalších pravidelných aktivit naleznete níže.

Příjem klientů do jednotlivých programů se v průběhu roku mění, aktuální nabídku naleznete na těchto stránkách nebo na našem Facebookovém profilu #psychoterapieFP.

V případě nejasností doporučujeme navštívit také naší sekci Nejčastější dotazy.

Psychoterapie Fokus Praha_3

Psychoterapeutické programy

Stacionární program

Denní stacionář nabízí možnost intenzivní psychoterapeutické práce bez nutnosti hospitalizace. Jarní běh se bude konat od dubna 2024 a přihlašování je otevřené. Více informací zde.

Stacionární program je určen klientům, kteří mají kapacitu reflektovat své problémy a sdílet je v rámci bezpečné terapeutické skupiny. Program se koná tři-čtyři dny v týdnu, sestává z verbální i expresivní skupinové psychoterapie, edukace, práce s tělem, nácviku relaxace a z individuálních pohovorů (sdílení a reflexe cesty stacionářem).

Po ukončení stacionárního programu může klient navázat ambulantními programy.

Stacionáře otevíráme dvakrát za rok – jarní a podzimní běh.

Skupinové ambulantní programy

Skupinová psychoterapie je psychoterapeutický postup, který k léčebným účelům používá skupinovou dynamiku, tj. vztahy a interakce mezi členy skupiny. Do skupin přijímáme nové členy průběžně, s individuálně domluvenou délkou pobytu ve skupině. Frekvence setkávání je jednou týdně.

Aktuálně u nás probíhají tyto ambulantní skupinové programy:

Literární dílna: Verbální skupina zaměřená na prvky poetoterapie. Skupina poběží od února 2024. Podmínkou účasti není vlastní tvorba ani literární talent. Přihlašování je otevřené. Více informací zde.

Tělo a pohyb při zvládání stresu: Edukační a nácviková skupina (cvičení, pohyb, relaxace na zmírnění úzkostí, stresu, napětí v těle). Skupinový program poběží od března 2024 a je možné se již nyní přihlásit. Tento běh setkání bude trvat do května 2024, každé pondělí 16:00-17:30. Více informací zde.

Arteterapeutická skupina: Skupina, kde je psychoterapie kombinovaná účinně s arteterapií. Je zaměřená na klienta, který se chce rozvíjet, zkoumat svoje možnosti a překonávat obtížné situace v životě pomocí své vlastní tvořivosti. Především je dán důraz na skupinové dění, na společenství, které vytváříme, a vzniklý artefakt je v naší skupině považován za prostředek komunikace, sebeprezentace, vyjádření se. Neučíme malovat, výtvarné schopnosti nejsou podmínkou ani na překážku. Skupina začala v únoru 2023 a skončí v červnu 2024. Skupina je nyní plně obsazená. Více informací zde.

Skupina relaxačních technik a všímavosti: Skupina probíhá ve středy od 16:00 do 17:15. Průběžně přijímá nové členy, můžete se hlásit. Na skupině si osvojíte rozmanité relaxační techniky, mindfulness. Nabízí přívětivý a bezpečný prostor pro uvolnění se a naladění se na vlastní tělo a potřeby. Vedena je Mgr. Michalem Karasem.

Sportovní komunikační terapie – Sportem ke zdraví: Jde o kombinaci nácviku týmové komunikace a posílení zdatnosti, ale nevyžaduje fyzické ani sportovní nadání. Určeno pro všechny, kdo mají zájem si 1x týdně protáhnout tělo. Projekt finančně podpořila Praha 6. Volejbal v tělocvičně, ping-pong... Nové zájemce vítáme!

Verbální skupina: Začala na podzim 2022 a v tuto chvíli nepřijímá nové členy. Skupina nabízí bezpečné prostředí pro vzájemné sdílení, zpracování aktuálních obtíží, pro přijímání i poskytování podpory a zpětné vazby. Je určena pro klienty s depresivními, úzkostnými, psychosomatickými, vztahovými a jinými neurotickými obtížemi. Psychotická zkušenost není překážkou.

Dramaterapeutická skupina: Skupina, ve které se kromě verbalizace používají neverbální pohybové prostředky, symbolická gestikulace a improvizační hra v roli. Je to hravé, aktivní a systematické použití dramatických-divadelních procesů v bezpečném prostředí terapie, které podporuje emocionální růst jedince a jeho psychickou a sociální integraci. Skupina byla zahájena na podzim 2023 a poběží do konce června 2024. Je plně obsazená a nepřijímá nové členy.

Rodinná a párová terapie

Jde o druh psychoterapie, která v bezpečném prostoru pracuje s párem i s celou rodinou za účelem změny a růstu. Jejím cílem je vzájemné porozumění, prohloubení vnímání potřeb členů rodiny a zlepšení komunikace. Rodinou a párovou terapii poskytujeme v případě, kdy se jeden dospělý člen rodiny potýká s duševními potížemi. Na terapii s ním mohou docházet jeho rodiče, partneři, sourozenci, děti (i nezletilé) a další důležité osoby. "Pacientem" je pro nás ale celá rodina nebo pár.

Individuální psychoterapie verbální

Aktuálně nové klienty nepřijímáme. Sledujte aktuality na našich stránkách a sociálních sítích. Přidejte si nás na Facebooku a Instagramu, ať nic nepromeškáte.

Přijímání nových klientů u nás probíhá blokově - pravidelně nabízíme omezený počet termínů na vstupní setkání, která mají podobu psychologického vyšetření.

Individuální psychoterapie je pravidelné setkávání se klienta a psychoterapeuta v rámci bezpečného a důvěrného psychoterapeutického vztahu, kde je prostor pro zkoumání myšlenek, pocitů, tělesných prožitků a vztahů bez hodnocení a soudů. Pracuje se v klasickém 50 minutovém časovém rozpětí, důraz je na verbální zpracování problémů. Délka docházky do individuální verbální psychoterapie je u nás limitovaná, obvykle se s klienty scházíme 1–2 roky. Délku terapie s klientem domlouvá terapeut a pravidelně spolu hodnotí průběh terapie i její trvání.

Individuální psychoterapie expresivní

Příjem na individuální expresivní terapie probíhá současně s příjmem do verbální psychoterapie a za stejných podmínek. Nyní z kapacitních důvodů nové klienty nepřijímáme.

V rámci bezpečného a důvěrného psychoterapeutického vztahu se pravidelně pracuje s myšlenkami, pocity, tělesnými prožitky tvořivým způsobem – využitím uměleckých médií, imaginace a pohybu. Časový horizont sezení je 50 minut. Využíváme různých přístupů: arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, taneční a pohybové terapie a poetoterapie. Délka docházky do individuální expresivní psychoterapie je u nás limitovaná, obvykle se s klienty scházíme 1-2 roky. Délku terapie s klientem domlouvá terapeut a pravidelně spolu hodnotí průběh terapie i její trvání.

Psychologická ambulance - vyšetření

Nabízíme cílená i komplexní psychologická vyšetření dle aktuálního vytížení. Informaci vám podá recepce – tel. 777 800 387.

Psychiatrická ambulance

Poskytujeme psychiatrickou péči dospělým klientům pro celé spektrum psychiatrických diagnóz kromě závislostí, poruch autistického spektra a organických duševních poruch. Přijímání nových klientů do péče se řídí aktuální vytížeností – zavolejte na naší recepci (tel. 777 800 387) pro bližší informace.

Pravidelné aktivity

Literární dílna se koná v pondělí odpoledne. Poezie, próza, co máte rádi, inspirace i vlastní tvorba. Noví zájemci jsou vítáni.

Pro širokou veřejnost

Program podvečerních seminářů o duševním zdraví, léčbě a psychoterapii pro širokou veřejnost a rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním. Každý rok na podzim pořádáme sérii podvečerních setkání, kde je možné se od hostujících i našich interních odborných lektorů dovědět užitečné informace o komunikaci v rodině, nemoci, medikaci, sdílet své zkušenosti. Program je podporován Magistrátem hl. m. Prahy. Více informací zde.

Atelier Fokus Art – série kreativních podvečerních setkání pro veřejnost plus několik celodenních v létě, možnost přijít jen na některé a užít si svobodnou tvorbu, čas pro sebe. Vstup byl pro účastníky zdarma díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy. Ohlédnutí za rokem 2023 najdete zde a na Facebooku.

Kde působíme

Naše služby mohou využívat klienti z celé Prahy, případně i z přilehlého okolí.

Pokud nepatříte do naší spádové oblasti, nebo hledáte pro sebe či pro své blízké jiný typ podpory, přejděte prosím do sekce Služby pro lidi s duševním onemocněním.

291-291-max

Akreditace

Naše pracoviště má akreditaci k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v oboru Klinická psychologie a Psychoterapie.

Přejít nahoru